Sociální lůžka

Na základě §52 Zákona č.108/2006 Sb. , o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, vzniká v PRIVAMED a.s. 10 sociálních lůžek.

Cílovou skupinou uživatelů těchto služeb jsou osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči (jsou pacienty PRIVAMED a.s.), ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby, a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než je klientovi:

 • zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (např. Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Stacionáře apod.)
 • zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb (např. Home care, Pečovatelská služba apod.)

 

Tyto služby nelze využít (podle § 36 Vyhlášky č.505/2006 Sb.)
v případě
:

 • akutního infekčního onemocnění klienta
 • zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • chování klienta by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek

 

Nabídka služeb (dle § 52, odst. 2 zákona č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách) - zajišťujeme:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

O klienty pečuje tým ve složení ošetřující lékař, všeobecné sestry, ošetřovatelky, rehabilitační pracovnice, zdravotně sociální pracovnice.

Ošetřovatelská péče je poskytována 24 hodin denně.

V případě zhoršení zdravotního stavu klienta je ošetřující lékař oprávněn indikovat překlad na zdravotní lůžko zařízení.

Léky jsou klientům během pobytu předepisovány na recepty (případné doplatky hradí klient). Zdravotní pomůcky (např. plenkové kalhotky, stomické pomůcky apod.) na poukazy.

 

Výše úhrady a způsob jejího placení:

Služby mohou být poskytovány pouze na základě uzavřené smlouvy mezi klientem a PRIVAMED a.s.
Smlouva je uzavírána na dobu určitou.

 • Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 100 Kč/den a úhradu za stravu v částce 130 Kč/den.
 • Stravování je poskytováno formou celodenní stravy, která odpovídá věku a potřebám dietního režimu klienta.
 • Pokud by klientovi sociální služby nezůstalo, podle § 73 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., po úhradě za ubytování a stravu 15 % jeho pravidelného příjmu, částky úhrady se poměrně sníží.  (v případě osamělých žadatelů)
 • Poskytovatel se může podle § 71 odst. 3 a 4 zákona 108/2006 Sb. dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.
 • Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb.
 • V případě, že teprve probíhá řízení o přiznání příspěvku na péči, bude tento příspěvek PRIVAMED a.s. doplacen se zpětnou platností od data jeho přiznání.
 • Platby jsou realizovány podle podmínek uzavřené smlouvy bezhotovostním převodem na účet PRIVAMED a.s. nebo uhrazeny v hotovosti u zdravotně sociální pracovnice (budova CNP, 3. patro).


Postup při zájmu o službu:

1) Vyplnit „Žádost o sociální lůžko" - ke stažení ZDE nebo u zdravotně sociální pracovnice.

Vhodné klienty indikuje ošetřující lékař. Přijetí na sociální lůžko v případě volné kapacity schvaluje primář CNP PRIVAMED a.s. MUDr. Berka.

2) Před rozhodnutím o přijetí na sociální lůžko je potřeba:

 • splnit kritéria pro cílovou skupinu
 • předat vyplněnou "Žádost o přijetí na sociální lůžko"
 • předložit potvrzení o výši příjmu (poslední výměr důchodu) a rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
 • pokud má zájemce soudem upravenou způsobilost k právním úkonům, je nutné předložit rozhodnutí soudu o upravení způsobilosti a o ustanovení opatrovníka.

Další informace a potřebné administrativní úkony související s vyřízením žádosti Vám zajistí zdravotně sociální pracovnice po telefonické domluvě.

Dokumenty ke stažení:

Kontakty

Primář CNP PRIVAMED a. s.

MUDr. Oldřich Berka
tel.: 377 182 207                                     
e-mail: oberka@privamed.cz 

Zdravotně sociální pracovnice PRIVAMED a. s.

Bc. Markéta Jeslínková
tel. 377 182 375, 739 043 838
e-mail: mjeslinkova@privamed.cz