Intervenční kardiologie

V prosinci 2018 jsme otevřeli nové pracoviště intervenční kardiologie.

Lékaři

 • MUDr. Pavel Boček (vedoucí lékař)
 • MUDr. Ondřej Aschermann

Provádíme především výkony plánované, s krátkou čekací lhůtou
a návaznou spoluprací s kardiochirurgickým oddělením FN Plzeň.

Spolupracujeme s těmito pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111
 • Vojenská zdravotní pojišťovna - 201
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra - 211

Objednávání pacientů

Své pacienty můžete objednávat v kardiologické ambulanci

Případně lze objednávat na pracovišti Kardiologie Plzeň s.r.o, tel. 373 036 111 nebo e-mailem kardio@kardioplzen.cz

Výkony provádíme s krátkou hospitalizací či v jednodenním režimu. V případě zájmu lze objednat i nadstandardní pokoj.


Odborné konzultace

V případě potřebných odborných konzultací nebo nejasností se můžete obrátit na lékaře:


Ke stažení

 

Intervenční kardiologie je jedním ze základních kardiologických oborů. Zabývá se invazivní katetrizační diagnostikou a léčbou srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění pomocí katerů – cévek.

Intervenční kardiologie provádí následující metody :

Diagnostické metody intervenční kardiologie:

Koronarografické vyšetření (SKG)

 • Zobrazení věnčitých tepen jejich náplní kontrastní látkou a zobrazením rentgenem
 • Provádí se v místním znecitlivění, při vědomí vyšetřovaného
 • Nejčastější přístup je z oblasti zápěstí (zavedení vyšetřovacího instrumentaria cestou radiální tepny) – viz. obrázek
 • Pokud to anatomické poměry nebo technika výkonu nedovolí, pak se vyšetření dělá z oblasti třísla, z femorální tepny
 • Před každým vyšetření je vyšetřovaný seznámen s přínosy i riziky vyšetření a stvrzení, že si je i těchto rizik vědom a souhlasí s podstoupením vyšetření stvrzuje podpisem Informovaného souhlasu.

Ventrikulografie

 • Jde o obdobné vyšetření, kontrastní látkou se naplní srdeční komora (levá nebo pravá) a rentgenem se zaznamenává jak její funkce, tak i funkce chlopní. Zároveň se zjišťují tlakové poměry v srdci a velkých cévách (aorta, plicnice, duté žíly a podobně)

Aortografie

 • Jde o obdobné vyšetření aorty. I toto vyšetření, pokud se provádí, navazuje na předchozí vyšetření koronarografické

Pravostranná srdeční katetrizace

 • Při tomto vyšetření se zjišťují hlavně tlaky v jednotlivých srdečních oddílech, analyzuje se krev z nich, zjišťují se průtokové poměry. Vše slouží k přesné diagnostice srdečních onemocnění, která jsou následně léčena buď opět katetrizačně (uzávěry zkratů, řešení onemocnění některých chlopní) nebo kardiochirurgicky (by passy, náhrady a plastiky chlopní). Pravostranná srdeční katetrizace se v naprosté většině případů provádí opět v návaznosti na koronarografické vyšetření

Frakční průtoková rezerva (FFR)

 • Zjišťuje funkční významnost zúžení věnčitých tepen.
 • U zúžení věnčitých tepen, která jsou při koronarografickém vyšetření „hraniční“ (nelze zcela jednoznačně posoudit, zda přítomná zúženina již významně omezuje průtok krve touto tepnou), umožňuje zjištění funkčních parametrů a tím jednoznačně určuje, které zúžení již nedovoluje při zátěži zvýšit dostatečně průtok krve věnčitou tepnou.
 • Je tedy funkčním doplněním některých koronarografických vyšetření a proto na ně také navazuje.

Terapeutické metody intervenční kardiologie

Perkutánní koronární intervence (PCI)

 • Léčba zúžení věnčitých tepen jejich roztažením pomocí takzvaných balonkových katetrů a ošetřením takto roztažených tepen implantací výztuže, která se nazývá stent
 • Provádí se ihned v návaznosti na koronarografické vyšetření nebo plánovaně. S podrobným popisem, přínosem a riziky výkonu je opět nemocný seznámen v Informovaném souhlasu, který podepisuje před příchodem na katetrizační sál

Optická koherentní tomografie (OCT)

 • Metoda, která dovede zobrazit věnčité tepny jinak, než pouze rentgenem, má vyšší rozlišovací schopnosti a užívá se především ke kontrole výsledku intervence provedené na věnčité tepny.
 • Navazuje tak nejčastěji na koronarografické vyšetření a perkutánní koronární intervenci.

Informace a dokumenty ke stažení 

Pro již objednané pacienty

 • Informace pro pacienta před koronarografickým vyšetřením a PCI
 • Informovaný souhlas s provedením SKG (již hotov)
 • Informovaný souhlas s provedením PCI (již hotov)
 • Informovaný souhlas s pravostrannou srdeční katetrizací (musím vyrobit)

Pak by se do této sekce hodila informace o nadstandardu, plánek nemocnice s vyznačením Bistra a Centrálního příjmu. Informace o možnosti placeného parkování.

Pro lékaře

 • Informace kde je možno objednávat (?PDF)
 • Žádanka
 • Informace pro pacienta
 • Informované souhlasy (? stejné jako výše)

Náš tým 

 • Fotky a strukturovaná informace o personálu (profesní zkušenosti) - ?? kdo konkretne
 • Dva katetrizující lékaři - ?? kdo konkretne
 • 4 sestry (Pužmanová, Ševčíková, Kašpírková, Kleinová – prozatím) - celá jména  atituly
 • Lékař kardiologické ambulance dr. Kollros se strukturovanou informací o něm (jde o profesní zkušenosti)
 • Sestry kardiologické ordinace

Více informací na Kardiologii Plzeň s.r.o.